Terveiset EU komission ensimmäisestä kulttuuriperinnön tulevaisuusfoorumista

Kulttuuriperintövuosi onnistui nostamaan kulttuuriperinnön näkyvyyttä Euroopan unionissa. Teemavuoden perintönä komissio järjestää vuonna 2019 kolme kulttuuriperinnön tulevaisuutta käsittelevää kokoontumista (Platforms on the Future of Heritage). Ensimmäinen näistä tulevaisuusfoorumeista järjestettiin 1.4.2019 Dublinissa ja sen aiheena oli Kulttuuriperintö ja sosiaaliset innovaatiot.

Tulevaisuusfoorumit ovat osa komission Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden jatkumoksi laatimia toimintalinjauksia, European Framework for Action on Cultural Heritage. Niihin kutsutaan laajasti edustajia kansallisista ja alueellisista politiikoista vastaavista tahoista EU-maista ja EU:n ulkopuolelta, globaaleista avaininstituutioista, järjestöistä, säätiöistä sekä ammattilaisia ja nuoria johtajia.   

Tulevaisuusfoorumin lähtökohtana oli havainto, jonka mukaan kulttuuriperintöä pidettiin aiemmin ensisijassa menneisyyden saavutuksista kertovana ja menneisyyttä säilyttävänä ja identiteettiin kiinnittyvänä ilmiönä. Nykyisin kulttuuriperinnön toimijat (hallinto, tutkijat, ammattilaiset, paikallisyhteisöt) tunnistavat kulttuuriperinnön myös dynaamisena, uutta luovana voimavarana.  

Dublinin kokoontumisen ajatuksena oli käsitellä kulttuuriperinnön potentiaalia Euroopan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisen osana ja pohtia, miten kulttuuriperintö saataisiin osaksi näitä koskevia politiikkoja sekä tehdä tätä tukevia konkreettisia ehdotuksia. Ja koska suuri osa ongelmista koskee koko maailmaa, oli kokoontumiseen kutsuttu osallistujia myös Euroopan ulkopuolelta. Kokoontumisen tavoitteet olivat siis melko kunnianhimoiset, ehkä jopa liiankin laveat. Työskentelymetodit olivat kiinnostavat: niissä korostui ongelmanratkaisukeskeisyys ja yhteiskehittely.

Ensimmäisen tulevaisuusfoorumin pääteemaksi oli valittu sosiaalinen innovaatio, jonka alla nostettiin esiin 1) maaseutualueiden elvyttäminen, 2) joukkoistaminen (crowdsourcing) yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja 3) globaali rauhantyö. Tulevaisuusfoorumeiden keskeinen taustahahmo on komission neuvonantajana toimiva Pier Luigi Sacco, jonka videoitu kuvaus tilaisuudesta: Creative Europe (FB).  

Catherine Magnant Euroopan komissiosta avasi Tulevaisuusfoorumin Irlannin kansallismuseossa. Kuva: Ulla Salmela, Museovirasto.

Johdantopuheenvuoroja oli neljä. Dublinin kaupungin puheenvuorossa kerrottiin kaupungin vaikuttavista tavoista hyödyntää joukkoistamista kulttuurityössä. Inspiraatiopuheenvuorot kiinnittyivät alateemoihin:

  • Maaseudun kehittämistyöhön keskittyvä FARM Cultural Park Favarassa Italiassa: https://www.farmculturalpark.c...
  • Cultural Agents -järjestön ja Harvardin yliopiston edustaja Doris Sommer kertoi valloittavasti Bogotan kaupungin rauhanomaisesta ja luovasta muutoksesta, jossa taiteella oli ollut merkittävä rooli. www.pre-texts.org
  • Cecilia Guidote Alvarez, jonka taustaorganisaatio on Earthsavers UNESCO DREAM Center, kertoi rauhantyöstä.

Komissio kokeilee foorumeissa uudenlaisia tapoja saada aikaan keskustelua ja tuloksia. Osallistuin joukkoistamista koskevaan sessioon, jonka ytimessä olivat kasvaneet digitaaliset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toisaalta näiden mahdollisuuksien liittyminen kasvavaan vastakkainasetteluun ja eriytymiseen. Miten digitaalisen osallistumisen mahdollisuuksia voitaisiin käyttää myönteisesti ja millainen rooli kulttuuriperinnöllä, erityisesti siihen liittyvillä yhteisillä merkityksillä, voisi olla? Miten hyödyntää joukkoistamisen oma kielioppia?

Keskusteleviin teemasessioihin oli valittu ammattifasilitaattorit (metaLAB @ Harvard, Platoniq ja Tillt), jotka varmistivat keskustelun kulun ja tulosten kirjaamisen. Kuva: Ulla Salmela, Museovirasto.

 

Joukkoistamissessiossa aloitettiin kokoamalla hyviä osallistumista painottaneita Kulttuuriperintövuoden hankkeita sekä pureutumalla UNESCOn Agenda2030-teemojen alle sijoitettuviin skenaarioihin siitä, mitä joukkoistamisella voidaan saavuttaa. Strukturoitu keskustelu päättyi tulosten kokoamiseen roolileikin (empathy map -työkaluna) avulla, minkä tarkoituksena oli avata osallistumista roolihahmojen tarpeiden ja ajatusten kautta. Keskustelut järjestöjen ja hallinnon edustajien ja tutkijoiden kesken olivat kiinnostavia ja työmenetelmät edesauttoivat keskustelua.

Tulevaisuusfoorumin yhteenveto julkaistaneen myöhemmin. Tässä muutama poiminta: Maaseudun elävöittämisen teemassa korostui siltojen rakentaminen paikallisen ja globaalin, maaseudun ja urbaanin välillä. Joukkoistamiseen liittyy tiiviisti osallistumisen ajatus ja tarve tavoittaa räätälöidyllä viestinnällä muutkin kuin ”the usual suspects”, erilaisten tarpeiden ymmärtäminen. Globaalissa ja kansallisessa rauhantyössä voidaan ottaa oppia onnistuneista paikallisista aloitteista.

Seuraava kulttuuriperinnön tulevaisuusfoorumi järjestetään syksyllä. Sen aihealueina ovat kulttuuriperintö ja digitaalinen maailma sekä kulttuuri- ja luova sektori. Kolmas foorumi on suunnitteilla keväälle 2020 ja sen aiheena on kulttuuriperintö ja kaupunkikehittäminen.

Sosiaalisessa mediassa tulevaisuusfoorumikeskustelussa ovat käytössä aihetunnisteet #FutureOfHeritage ja #EuropeForCulture.


Ulla Salmela, Museovirasto