Teemavuoden tavoitteet

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi lisää yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen, periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen.

Tarkoituksena on saada eurooppalaiset arvostamaan kulttuuriperintöään ja pitämään sitä yhteisenä, jaettavana voimavarana, lisätä tietoisuutta Euroopan yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista sekä vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta. Yksittäisten tahojen toteuttamat hankkeet voivat kuitenkin olla hyvinkin paikallisia tai pienimittakaavaisia. Lähtökohtana on, että teemavuoden aikana mahdollisimman moni innostuu tekemään tunnetuksi, vaalimaan, kehittämään ja hyödyntämään monimuotoista eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Leppälän aita Seurasaaressa.
Kuva: Eeva Tamminen

Euroopan komissio on määritellyt teemavuodelle neljä periaatetta - sitouttaminen, kestävyys, suojelu ja innovointi - ja kymmenen niihin liittyvää aloitetta, joita se edistää yhteistyössä muiden keskeisten ylikansallisten toimijoiden, kuten Euroopan neuvoston, Unescon ja ICOMOSin kanssa. Jokainen aloite pitää sisällään useita hankkeita ja toimenpiteitä ja tavoitteena on pitkäkestoiset, teemavuoden jälkeiseen aikaan ulottuvat, vaikutukset.

EU:n yhteisten toimien rinnalla yhtä tärkeitä teemavuoden toteuttajia ovat alueelliset ja paikalliset tahot ja toimijat. Kuka tahansa voi edistää vuoden tavoitteita. Teemavuoteen voi esimerkiksi ilmoittaa mukaan oman hankkeensa, aloitteensa tai tapahtumansa.

Suomessa vuoden tavoitteena on vahvistaa kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta ja parantaa osallistumismahdollisuuksia. Kulttuuriperintöön liittyvää osallisuutta ja osallistumista tukevaan kehittämistyöhön voi hakea keväällä 2018 hankeavustusta Museovirastosta.

Kymmenen-aloitetta.PNG#asset:169

Neljä periaatetta ja kymmenen aloitetta Kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle. © Euroopan unioni, 2017.

Lisätietoa aloitteista ja toimenpiteistä:

https://ec.europa.eu/culture/c...