Teemavuoden tavoitteet

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi lisää yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen, periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen.

Tarkoituksena on saada eurooppalaiset arvostamaan kulttuuriperintöään ja pitämään sitä yhteisenä, jaettavana voimavarana, lisätä tietoisuutta Euroopan yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista sekä vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta. Yksittäisten tahojen toteuttamat hankkeet voivat kuitenkin olla hyvinkin paikallisia tai pienimittakaavaisia. Lähtökohtana on, että teemavuoden aikana mahdollisimman moni innostuu tekemään tunnetuksi, vaalimaan, kehittämään ja hyödyntämään monimuotoista eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Leppälän aita Seurasaaressa.
Kuva: Eeva Tamminen

Euroopan komissio on määritellyt teemavuodelle neljä tavoitetta - sitouttaminen, kestävyys, suojelu ja innovointi - ja kymmenen niihin liittyvää aloitetta, joita se edistää yhteistyössä muiden keskeisten ylikansallisten toimijoiden, kuten Euroopan neuvoston, Unescon ja ICOMOSin kanssa. Jokainen aloite pitää sisällään useita hankkeita ja toimia.

EU:n yhteisten toimien rinnalla yhtä tärkeitä teemavuoden toteuttajia ovat kansalliset tahot. Kuka tahansa voi edistää vuoden tavoitteita ilmoittamalla mukaan oman hankkeensa.

Suomessa vuoden tavoitteena on vahvistaa kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta ja parantaa osallistumismahdollisuuksia. Kulttuuriperintöön liittyvää osallisuutta ja osallistumista tukevaan kehittämistyöhön voi hakea keväällä 2018 hankeavustusta Museovirastosta.

Kymmenen-aloitetta.PNG#asset:169

EU:n neljä tavoitetta ja kymmenen tavoitetta Kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle. © Euroopan unioni, 2017.