Föreningens för kulturarvsfostran i Finland projekt Heritage Hubs beviljas Kreativa Europa-finansiering under Kulturarvets temaår

Föreningen för kulturarvsfostran i Finland har fått finansiering för sitt utvecklingsprojekt för kulturarvsfostran från Kreativa Europa, det europeiska finansieringsprogrammet för kulturbranschen. EU:s program Kreativa Europa finansierar 29 europeiska samarbetsprojekt som anknyter till det pågående europeiska kulturarvets temaår med totalt fem miljoner euro under 2018.​

”Vi är mycket glada över och väntar ivrigt på att få leda detta projekt tillsammans med våra finländska, serbiska, spanska och italienska partner och föra samman kultur från olika länder. Under projektet hittar vi säkert både skillnader och likheter i våra kulturarv och bygger med hjälp av växelverkan och dialog broar mellan nutid och det förflutna, syd och nord, öst och väst”, säger verksamhetsledaren Ira Vihreälehto från föreningen.

Partnerna i projektet är Centre for Urban Development från Serbien, La Fundación San Millán de la Gogolla från Spanien och Viteco från Italien. Projektet startar sommaren 2018 och upphör våren 2020.

I projektet bekantar man sig med, identifierar, presenterar samt tolkar och omtolkar kulturarvet – både det bekanta och det mera obekanta. Ungdomarna i åldern 11–15 år som deltar i projektet väljer ett kulturarv som är viktigt och betydelsefullt för dem själva och som de digitalt vill presentera och dela med ungdomarna i partnerländerna. De unga väljer även en intressant presentation bland de andras arbeten och gör en egen tolkning av dem som de sedan också presenterar för de europeiska eleverna som kommer på besök. Projektets samarbetsnätverk består av aktörer inom både undervisnings- och kulturarvsbranschen i partnerländerna och främjar kännedomen om och samarbetet för utvecklingen av kulturarvsfostran mellan sektorerna och yrkesfolket.

Erfarenheterna från och resultaten av projektet finns fritt tillgängliga både under och efter projektet. Målet är att utveckla metoderna och verktygen för kulturarvsfostran så att de allt bättre stödjer barns och ungas kunnande och delaktighet i kulturarvet samt deras aktiva medverkan i samhället och kulturen.

Finansieringsansökan hösten 2017 för europeiska projekt som genomförs inom ramarna för temaåret var unik. Projekt som för samman aktörer och olika sektorer från olika länder för fram det mångsidiga europeiska kulturarvet på en bred front. Enligt kommissionären Tibor Navracsics bygger alla 29 utvalda projekt broar mellan människor från olika bakgrunder och förstärker därmed känslan av att tillhöra det gemensamma Europa, vilket är ett av de centrala målen för det europeiska kulturarvets temaår.

I Finland söker man nu både finsk- och svenskspråkiga skolor (cirka fyra) att delta i projektet. Anmäl dig snart: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi

Mer information om projektet:

Ira Vihreälehto, verksamhetsledare, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, tfn +358 50 338 1743 

Meddelande på webbplatsen för Föreningen för kulturarvsfostran i Finland 25.5.2018 https://www.kulttuuriperintoka...

Nyhet på Utbildningsstyrelsens webbplats 25.5.2018 (på finska) http://www.cimo.fi/ajankohtais...

Europakommissionens meddelande 25.5.2018 http://europa.eu/rapid/press-r...

Mer information om programmet Kreativa Europa finns här: http://www.cimo.fi/program/kre...