Kulturarvsbarometern

Kulturarvsbarometern är en undersökning av finländarnas syn på kulturarvet och kulturmiljön. Den ger viktig information om hur begrepp med anknytning till kulturarv och kulturmiljö förstås och hur kända de är bland finländarna.

I barometern utreds kunskapen om begrepp som anknyter till kulturarv och kulturmiljö samt andra frågor inom samma tema. I undersökningen utreds också hur viktigt och betydelsefullt kulturarvet upplevs vara samt medborgarnas åsikter om bevarande och skydd av kulturarvet. Medborgarnas attityder till vården av kulturarvet, vikten av skydd för olika delområden inom kulturarvet samt vad medborgarna betraktar som allra viktigast att vårda var frågor av intresse. Till temana för undersökningen hörde även kulturarvets samhälleliga betydelse och frågor om ansvar och delaktighet som anknyter till detta. Dessa frågor utreddes i undersökningen genom en serie påståenden som berättar om respondenternas uppfattning om kulturarvets samhälleliga betydelse, ansvar och delaktighet samt vems ansvar medborgarna anser att det är att ta hand om kulturarvet. I undersökningen behandlades även frågor som berörde kunskap om och aktiviteter kring kulturarvet samt satsningar på kulturarvet.  

I undersökningen intervjuades totalt 2 066 personer under perioden 15–24.11.2017, så att den intervjuade gruppen representerar landets 18–79-åriga befolkning. Undersökningen gjordes av TNS Gallup i en Forum-panel, som har omkring 40 000 respondenter som kan användas i olika undersökningar.

Rapport om kulturarvsbarometern

Kulturarvsbarometern 2017, rapport (pdf)

Kulturarvsbarometern (PowePoint presentation, pdf, på finska)

Kulturarvsbarometern (PowerPoint presentation, på finska)

I kulturarvsbarometerns PowerPoint rapport visas resultaten av undersökningen i grafisk form. I tabelldelen presenteras detaljerade undersökningsresultat i tabellform. Där finns även detaljerad information om forskningsmaterialets struktur och de olika respondentgruppernas storlek. I skriftlig rapport förklaras resultaten mer utförligt även i textform.    

Kulturarvsbarometerrapporten har licenserats med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Den valda licensen innebär att informationen i barometern får användas fritt, så länge man hänvisar till den ursprungliga källan.  

Referensanvisningar: Kulturarvsbarometern 2017, Museiverket och miljöministeriet. CC BY 4.0   

Läs mer om licensen på adressen: https://creativecommons.org/li....