Europaårets målsättningar

Europaåret för kulturarv ökar den allmänna kännedomen om kulturarv och dess betydelse på nationell, regional och europeisk nivå. Året ger möjlighet att bland annat sprida god praxis, stimulera till principdiskussion samt främja forskning och innovation. 


Målet är att få européerna att uppskatta sitt kulturarv och betrakta det som en gemensam resurs att dela, öka medvetenheten om Europas gemensamma historia och gemensamma värderingar samt stärka känslan av tillhörighet i Europa. Enskilda aktörers projekt kan dock vara mycket lokala eller småskaliga. Utgångspunkten är att så många som möjligt under Europaåret ska inspireras att göra det mångfaldiga europeiska kulturarvet känt, värna det, utveckla det och dra nytta av det.


Staket i Fölisön
Foto: Eeva Tamminen

Europeiska kommissionen har definierat fyra målsättningar - engagemang, hållbarhet, skydd och innovation - för Europaåret och tio initiativ i anslutning till målen. Kommissionen främjar dessa mål och initiativ tillsammans med centrala transnationella aktörer såsom Europarådet, Unesco och ICOMOS. Varje initiativ innehåller ett flertal projekt och aktioner.

Parallellt med EU:s gemensamma funktioner är de nationella aktörerna lika viktiga för temaåret. Vem som helst kan främja Europaårets målsättningar genom att anmäla sitt projekt för deltagande.

I Finland är Europaårets målsättning att stärka medborgarnas och olika gruppers delaktighet och att förbättra möjligheterna för deltagande. Våren 2018 kan man ansöka om Museiverkets projektbidrag för utvecklingsverksamhet som stöder delaktighet och deltagande i kulturarvet.


Tio-initiativ.PNG#asset:170

Tio europeiska initiativ för Europaåret för kulturarv. © Europeiska unionen, 2017.